Ιατρικά Απόβλητα

Αν και ο σκοπός των παρεχόμενων Ιατρικών Υπηρεσιών είναι να μειώσουν ή/και να προλάβουν τα προβλήματα Υγείας, εντούτοις τα απόβλητα που δημιουργούνται από αυτή την δραστηριότητα είναι εν δυνάμει Επικίνδυνα για την Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον.

Οι επιδράσεις των Επικίνδυνων Ιατρικών αποβλήτων στην υγεία, είναι κατά κανόνα δυσμενείς. Έκθεση ατόμων σε ΕΙΑ μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς εξ αιτίας απροσεξίας ή ακόμη και διάφορες ασθένειες και τούτο επειδή τα ΕΙΑ μπορεί να περιέχουν μολυσματικές ουσίες, να περιέχουν επικίνδυνες -κυρίως τοξικές- χημικές ουσίες ή φαρμακευτικά σκευάσματα, να είναι ραδιενεργά, κ.α.

Στα άτομα που εκτίθενται στα ΕΙΑ  συμπεριλαμβάνονται:

  • Οι εργαζόμενοι στα καταστήματα υγειονομικής περίθαλψης όπως ιατροί, νοσοκόμοι, και λοιπό παραϊατρικό προσωπικό στους τομείς καθαριότητας, στα πλυντήρια ή/και στις μεταφορές των αποβλήτων.
  • Οι ασθενείς και οι επισκέπτες τους
  • Κάτοικοι πλησίον των υγειονομικών μονάδων καθώς στους πράσινους κάδους των αστικών αποβλήτων περιλαμβάνονται και μολυσματικά
  • Οι εργαζόμενοι στην αποκομιδή των Δημοτικών στερεών απορριμμάτων.
  • Οι Εργαζόμενοι στους ΧΥΤΑ
  • Και γενικά όλοι οι κάτοικοι καθώς από την ανεξέλεγκτη διάθεση ιατρικών αποβλήτων σε ΧΥΤΑ, μολυσματικοί παράγοντες δύναται να εισχωρήσουν στον υδροφόρο ορίζοντα και συνεπώς στην τροφική αλυσίδα

 

Η μεγαλύτερη συνεισφορά της Ecoprime Solutions Ltd., είναι η συλλογή και διαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών αποβλήτων, με τρόπο ώστε να μην αποτελούν πλέον κίνδυνο τόσο για την Δημόσια Υγεία όσο και για το Περιβάλλον.

Το 2014 η ECOPRIME Ε.Π.Ε. διαχειρίστηκε 132.524.80κιλά Μολυσματικών και 4487.517 κιλά Μικτών (Μολυσματικών-Τοξικών) τα οποία σε άλλη περίπτωση θα κατέληγαν στα σκουπίδια.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ΕΑΑΜ 3.024 8.186 9.024 22.852 77.351 103.647 115.581 132.524.80  121.883.75

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ΜΕΑ 0 0 0 0 0 4.056 4.082 4487.517  3.632.41