Υπηρεσίες

Η Ecoprime Solutions Ltd. είναι Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΑΣ σε ότι αφορά τα Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα της μονάδας σας.

  • Σας εφοδιάζουμε στον χώρο σας με πιστοποιημένους περιέκτες κατάλληλου χρώματος, χωρίς καμιά επιπλέον χρέωση.
  • Συλλέγουμε τους γεμάτους περιέκτες των ΕΙΑ με εγκεκριμένα για τον σκοπό αυτό οχήματα και πιστοποιημένο με ADR πλήρωμα.
  • Αποστειρώνουμε στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας τα ΕΑΑΜ (κίτρινοι περιέκτες)
  • Αποθηκεύουμε προσωρινά και μεταφέρουμε τα ΜΕΑ (κόκκινοι περιέκτες) στον ΕΣΚΔΝΑ προς αποτέφρωση.
  • Σας παρέχουμε όλα τα εκ του Νόμου έγγραφα που Πιστοποιούν την ορθή διαχείριση των ΕΙΑ από την μονάδα σας (ΚΥΑ 18588/725/2006).
  • Σας παρέχουμε Στατιστικά στοιχεία σχετικά με την παραγωγή ΕΙΑ της μονάδας σας.

Είμαστε σε θέση με σας συμβουλεύουμε για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την Διαχείριση των Επικίνδυνων και των Ειδικών Αποβλήτων μέσω του δικτύου των εξειδικευμένων συνεργατών μας.