Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης | ΕΣΠΑ 2014-2020

Ecoprime Solutions, Ltd.

ευθύνη μας, το μέλλον των παιδιών μας

Πολιτική

Η εταιρεία  ECOPRIME SOLUTIONS L.T.D παρέχει υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τους εξής τομείς:

Συλλογή, Μεταφορά, Αποθήκευση, Επεξεργασία και Τελική Διάθεση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων

Συλλογή, Μεταφορά, Αποθήκευση, Επεξεργασία και Τελική Διάθεση Ζωϊκών Υποπροϊόντων, Νεκρών ζώων εκτροφής και συντροφιάς

 

Στρατηγικός στόχος της ECOPRIME SOLUTIONS L.T.D, στους τομείς της δραστηριότητάς της, είναι η απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών στο μέτρο των δυνατοτήτων της, παρέχοντάς τους υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ποιότητας.

Δέσμευση της ECOPRIME SOLUTIONS L.T.D.,  αποτελεί η επικέντρωση στις προσδοκίες και τις απαιτήσεις των πελατών, η πλήρης εκπλήρωση των υποχρεώσεων που δημιουργούνται από τα συμβόλαια και τις συμφωνίες, η συμμόρφωση με νομικές και άλλες κανονιστικές, σχετικές με τις παρεχόμενες υπηρεσίες απαιτήσεις, η μείωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον και η ελαχιστοποίηση των κινδύνων που αφορούν στην υγεία και ασφάλεια και σχετίζονται με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

Για την επίτευξη των παραπάνω, η Διοίκηση της εταιρείας έχει εξασφαλίσει:

  • Την εγκατάσταση και συστηματική εφαρμογή Διαχειριστικών Συστημάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Προτύπων ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018
  • Τους απαιτούμενους πόρους για τη διαχείριση Ποιότητας και Περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου του εξειδικευμένου, έμπειρου και διαρκώς εκπαιδευόμενου προσωπικού

Όλοι εμείς, Διοίκηση και εργαζόμενοι στην Εταιρεία ECOPRIME SOLUTIONS L.T.D., δεσμευόμαστε να:

 

Συμμόρφωση με την Νομοθεσία

Συμμορφωνόμαστε πλήρως με την νομοθεσία και το σύνολο των συναφών κανονιστικών απαιτήσεων που αφορούν τις δραστηριότητες της Εταιρείας και την διαχείριση του περιβάλλοντος

 

Πρόληψη ρύπανσης/  ατυχημάτων

Ελαχιστοποιούμε τον κίνδυνο και να προστατεύουμε τους εργαζομένους μας και την κοινότητα στην οποία δραστηριοποιούμαστε με την υιοθέτηση ασφαλών τεχνολογιών και λειτουργικών διαδικασιών στις καθημερινές μας εργασίες

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα σε τεχνολογικό και οργανωτικό επίπεδο για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εμφάνισης εκτάκτων περιστατικών και σε περίπτωση που αυτά συμβούν, να παρέχουμε όλο τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό, την οργανωτική ετοιμότητα και την εκπαίδευση του προσωπικού για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

 

Προστασία του Περιβάλλοντος

Παρακολουθούμε, ελέγχουμε και βελτιώνουμε όπου είναι εφικτό, την χρήση Ενέργειας, νερού και καυσίμων

Περιορίζουμε στο ελάχιστο την ποσότητα και την τοξικότητα των παραγόμενων  αποβλήτων εξασφαλίζοντας παράλληλα την ασφαλή επεξεργασία και τελική διάθεση τους.

Συνυπολογίζουμε πάντα τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά την Διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα και να εφοδιάζουμε το προσωπικό της εταιρείας με τα αναγκαία και κατάλληλα για την κάθε εργασία μέτρα ατομικής προστασίας ώστε οι δραστηριότητες της εταιρείας να πραγματοποιούνται στο ασφαλέστερο δυνατό περιβάλλον.

 

Επικοινωνία

Επικοινωνούμε και κοινοποιούμε τη δέσμευσή μας για εξασφάλιση περιβαλλοντικής ποιότητας, στους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους πελάτες μας, άλλες κυβερνητικές οργανώσεις και την κοινότητα που φιλοξενεί τις δραστηριότητές μας.

Τους καλούμε συνεχώς να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων μας,  προσφέροντας τους παράλληλα βοήθεια για την εκπλήρωση των δικών τους επιδιώξεων. Συνεργαζόμαστε με όλους για κοινούς περιβαλλοντικούς στόχους και στόχους υγείας και ασφάλειας.

 

Συνεχής  βελτίωση:

Καθιερώνουμε Στόχους ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, η επίτευξη των οποίων παρακολουθείται συστηματικά, επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας και απόδοσης της εταιρείας καθώς  και των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Αναζητούμε ευκαιρίες να βελτιώνουμε τη συμμόρφωσή μας με τις αρχές περιβαλλοντικής διαχείρισης και ενημερώνουμε το κοινό για την πρόοδό μας.

Εκπαιδεύουμε και ενημερώνουμε κατάλληλα το σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού ώστε να καλλιεργήσουμε περιβαλλοντική συνείδηση και συμπεριφορά ασφαλούς εργασίας.

Παροτρύνουμε τους εργαζόμενους  όχι μόνο να εφαρμόζουν συνεχώς τα Συστήματα Διαχείρισης, αλλά επιπλέον να συμμετέχουν ενεργά στη βελτίωσή τους.

Κύλιση προς τα επάνω

Pin It on Pinterest