Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης | ΕΣΠΑ 2014-2020

Ecoprime Solutions, Ltd.

ευθύνη μας, το μέλλον των παιδιών μας

Υποδομές & Εγκαταστάσεις

Η Ecoprime Solutions Ltd. στεγάζεται σε βιομηχανικό χώρο 4000 τ.μ., ο οποίος περιλαμβάνει:

 • Τις εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας αποβλήτων 450 τ.μ.
 • Ψυκτικό θάλαμο αποθήκευσης των ΕΑΑΜ κατασκευασμένο από πάνελ πολυουρεθάνης, όπου συντηρούνται σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση με 5º C για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 5 ημερών.
 • Ψυκτικό θάλαμο κατασκευασμένο από πάνελ πολυουρεθάνης, όπου γίνεται η αποθήκευση των ΜΕΑ έως την αποστολή τους στον αποτεφρωτικό κλίβανο του ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑ Α.Ε  στην Αττική.
 • Ψυκτικό θάλαμο κατασκευασμένο από πάνελ πολυουρεθάνης,  όπου γίνεται η αποθήκευση των ΖΥΠ, νεκρών ζώων εκτροφής & συντροφιάς
 • Χώρο στάθμευσης των οχημάτων τσιμεντοστρωμένος ώστε να είναι δυνατός ο εύκολος καθαρισμός του
 • Χώρο όπου είναι εγκατεστημένος ο αποστειρωτής σαφώς διαχωρισμένος από το υπόλοιπο εργοστάσιο
 • Χώρο όπου είναι εγκατεστημένος ο πυρολυτικός περιστροφικός κλίβανος αποτέφρωσης ΖΥΠ, νεκρών ζώων εκτροφής & συντροφιάς
 • Γραφεία Διοίκησης 145 τ.μ.
 • Τουαλέτες αποδυτήρια προσωπικού
 • Αποθήκη υλικών συσκευασίας
 • Χώρο αποθήκευσης χημικών απορρυπαντικών

 

Διαθέσιμα οχήματα

Για το σύνολο των δραστηριοτήτων της, η εταιρεία διαθέτει,  τέσσερα  ψυχόμενα φορτηγά οχήματα μεταφοράς, τα οποία φέρουν τις κατά νόμο αδειοδοτήσεις και πιστοποιήσεις και υπόκεινται σε  δοκιμές σύμφωνα με τις διατάξεις των Παραρτημάτων Α και Β της Συμφωνίας ADR .

Κύλιση προς τα επάνω

Pin It on Pinterest