Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης | ΕΣΠΑ 2014-2020

Ecoprime Solutions, Ltd.

ευθύνη μας, το μέλλον των παιδιών μας

Νομοθεσία

Η Ελλάδα ως Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσαρμόζει την εθνική της νομοθεσία στην αντίστοιχη Κοινοτική και εφαρμόζει την απαιτούμενη πολιτική στη διαχείριση όλων των αποβλήτων, μέρος των οποίων αποτελούν τα ΑΥΜ.

Με στόχο την πλήρη συμβατότητα της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/98 ΕΚ που αφορά την ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την διαχείριση των ΑΥΜ, η χώρα μας έχει θεσπίσει εξειδικευμένη νομοθεσία, ήδη από το έτος 2003, ΚΥΑ 37591/2031/2003,ΦΕΚ 1419 Β η οποία αντικαταστάθηκε από την ΚΥΑ οικ.146163/2012.

Στην εν λόγω ΚΥΑ καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διαχείριση των ΙΑ (όλων των τύπων π.χ. των προσομοιαζόντων με τα οικιακά απορρίμματα, εκείνων που έχουν επικίνδυνο ή μολυσματικό χαρακτήρα ή συνδυασμού τους) συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επεξεργασίας ή/και τελικής διάθεσης αυτών, καθώς και οι άδειες που απαιτούνται για την διαχείριση των συγκεκριμένων αποβλήτων.

Στα παρακάτω αρχεία PDF μπορείτε να βρείτε νόμους, διατάξεις και οδηγίες αναφορικά με τα Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα.

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ

Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες

Αριθ. Η.Π. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/15.06.2012)

Έγκριση εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων

Αριθ. 8668 (ΦΕΚ 287/Β/02.03.2007)

Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ

Αριθ. Η.Π. 13588/725 (ΦΕΚ 383/Β/28.03.2006)

Έγκριση γενικών τεχνικών προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων

Αριθ. Η.Π. 24944/1159 (ΦΕΚ 791/Β/30.06.2006)

Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις

Νόμος 3010 (ΦΕΚ 91/Α/25.04.2002)

Για την Προστασία του Περιβάλλοντος

Νόμος 1650 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.1986)

ΗΜΑ
Υ.Α. Οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β’/19.9.2016) Οργάνωση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α’ 24) όπως ισχύει.

HMA Τροποποίηση 1
Υ.Α.Οικ.1/1/2017 (ΦΕΚ 1/Β`/4.1.2017) Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 43942/4026/2016 – Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24), όπως ισχύει

HMA Τροποποίηση 2
Υ.Α.Οικ.26303/1483/2017 (ΦΕΚ 2037/Β`/13.6.2017) Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 43942/4026/2016 – Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4042/2012 (Α’ 24), όπως ισχύει

 

Κύλιση προς τα επάνω

Pin It on Pinterest