Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης | ΕΣΠΑ 2014-2020

Ecoprime Solutions, Ltd.

ευθύνη μας, το μέλλον των παιδιών μας

Υποχρεώσεις Παραγωγών Ιατρικών Αποβλήτων

Όλοι οι κατά νόμο παραγωγοί ΕΙΑ οφείλουν:

 • να συνάψουν συμβάσεις με αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης αποβλήτων.
 • Να διαχωρίζουν τα Αστικά, τα Επικίνδυνα και τα ειδικά απόβλητα και να τα αποθηκεύουν προσωρινά σε διακριτούς κάδους (χρωματικός κώδικας)
 • Να διασφαλίζουν ότι τα Επικίνδυνα Ιατρικά απόβλητα, διαχωρίζονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
 • Να φροντίζουν ώστε οι περιέκτες των ΕΙΑ να είναι Πιστοποιημένοι σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα (UN) και το χρώμα τους να είναι τέτοιο που να υποδηλώνει τον τρόπο διαχείρισής τους (κίτρινο προς αποστείρωση, κόκκινο προς αποτέφρωση) να φέρουν δε ανεξίτηλη σήμανση και το σήμα του Βιολογικού κινδύνου.
 • Να τοποθετούν τα αιχμηρά αντικείμενα σε κατάλληλους πιστοποιημένους περιέκτες (danger boxes)
 • Να φροντίζουν ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος διαρροών από σπασμένους ή παραγεμισμένους περιέκτες
 • Να μειώνουν την διασπορά του μικροβιακού φορτίου από ακάλυπτους περιέκτες, από επαφή με έντομα ή τρωκτικά, με μεταγγίσεις, με αποθήκευση σε ακατάλληλους χώρους.
 • Να τηρούν τόσο οι ίδιοι όσο και οι εργαζόμενοί τους όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας
 • Να καταστρώσουν ένα απλό και αποτελεσματικό σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων
 • Να διαχειρίζονται τα τοξικά απόβλητα (ΑΕΑ) σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στο MSDS που τα συνοδεύουν και να τα διαθέτουν σε αδειοδοτημένους Φορείς διαχείρισης.
 • να συλλέγουν χωριστά και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες των αδειοδοτημένων φορέων διαχείρισης τα ειδικά απόβλητα και να τα διαθέτουν σε αυτούς.
 • Να εκπαιδεύουν το προσωπικό τους τακτικά σε όλα τα παραπάνω.
Κύλιση προς τα επάνω

Pin It on Pinterest