Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης | ΕΣΠΑ 2014-2020

Ecoprime Solutions, Ltd.

ευθύνη μας, το μέλλον των παιδιών μας

Ιατρικά Απόβλητα

Αν και ο σκοπός των παρεχόμενων Ιατρικών Υπηρεσιών είναι να μειώσουν ή/και να προλάβουν τα προβλήματα Υγείας, εντούτοις τα απόβλητα που δημιουργούνται από αυτή την δραστηριότητα είναι εν δυνάμει Επικίνδυνα για την Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον.

Οι επιδράσεις των Επικίνδυνων Ιατρικών αποβλήτων στην υγεία, είναι κατά κανόνα δυσμενείς. Έκθεση ατόμων σε ΕΙΑ μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς εξ αιτίας απροσεξίας ή ακόμη και διάφορες ασθένειες και τούτο επειδή τα ΕΙΑ μπορεί να περιέχουν μολυσματικές ουσίες, να περιέχουν επικίνδυνες -κυρίως τοξικές- χημικές ουσίες ή φαρμακευτικά σκευάσματα, να είναι ραδιενεργά, κ.α.

Στα άτομα που εκτίθενται στα ΕΙΑ  συμπεριλαμβάνονται:

  • Οι εργαζόμενοι στα καταστήματα υγειονομικής περίθαλψης όπως ιατροί, νοσοκόμοι, και λοιπό παραϊατρικό προσωπικό στους τομείς καθαριότητας, στα πλυντήρια ή/και στις μεταφορές των αποβλήτων.
  • Οι ασθενείς και οι επισκέπτες τους
  • Κάτοικοι πλησίον των υγειονομικών μονάδων καθώς στους πράσινους κάδους των αστικών αποβλήτων περιλαμβάνονται και μολυσματικά
  • Οι εργαζόμενοι στην αποκομιδή των Δημοτικών στερεών απορριμμάτων.
  • Οι Εργαζόμενοι στους ΧΥΤΑ
  • Και γενικά όλοι οι κάτοικοι καθώς από την ανεξέλεγκτη διάθεση ιατρικών αποβλήτων σε ΧΥΤΑ, μολυσματικοί παράγοντες δύναται να εισχωρήσουν στον υδροφόρο ορίζοντα και συνεπώς στην τροφική αλυσίδα

 

Η μεγαλύτερη συνεισφορά της Ecoprime Solutions Ltd., είναι η συλλογή και διαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών αποβλήτων, με τρόπο ώστε να μην αποτελούν πλέον κίνδυνο τόσο για την Δημόσια Υγεία όσο και για το Περιβάλλον.

Το 2014, η ECOPRIME Ε.Π.Ε. διαχειρίστηκε 132.524.80 κιλά Μολυσματικών και 4487.517 κιλά Μικτών (Μολυσματικών-Τοξικών) τα οποία σε άλλη περίπτωση θα κατέληγαν στα σκουπίδια.

2015 2016 2017 2018 2019 2020
ΕΑΑΜ 121.883,750 127.918,900 135.714,330 136.000,000 142.623,290 142.374,960
ΜΕΑ 3.632,410 5.051,842 5.251,710 5.300,000 4.532,270 5.960,240
ΑΕΑ 0,000 1.462,450 1.464,730 1.500,000 809,640 2.001,270

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ΕΑΑΜ 3.024,000 8.186,000 9.024,000 22.852,000 77.351,000 103.647,000 115.581,000 132.524,800
ΜΕΑ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.056,000 4.082,000 4.487,517
ΑΕΑ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Κύλιση προς τα επάνω

Pin It on Pinterest