Στερεά και υγρά απόβλητα

Στα πλαίσια ενός πιστοποιημένου με ISO 14001:2004 Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, λαμβάνει χώρα μια ολοκληρωμένη διαχείριση τόσο των μη επικίνδυνων όσο και των «ειδικών» Στερεών αποβλήτων που παράγονται ως απόρροια της δραστηριότητας της Εταιρείας.

Στους παρακάτω πίνακες, φαίνονται οι ποσότητες των στερών αποβλήτων σε κιλά που έτυχαν ειδικής διαχείρισης και δεν κατέληξαν στον ΧΥΤΑ.

 

Προς Ανακύκλωση

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015
ΧΑΡΤΙ 15 18 23 34 79.5 45.2 145.1 150  150
ΠΛΑΣΤΙΚΟ 0 0 0 0 10.4 22 31 26  250
SCRAP 0 15 30 55 180 210 120 640  180

 

Προς Επαναχρησιμοποίηση

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ΠΑΛΕΤΕΣ 4 14 15 12 17 5 13 5  6
ΚΑΝΙΣΤΡΑ 2 2 5 12 18 20 30 22  20
ΤΟΝΕΡ 0 0 0 0 3 6 8 4  9

 

Προς Ειδική Διαχείριση

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ 5 5 5 5 12 12 12 12  8
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2 1 0 1 1 0 0 0  2
ΜΕΛΑΝΙΑ 2 4 10 18 22 14 12 8  9
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 0 0 0 0 2 0 0 2  8
Α.Η.Η.Ε. 0 0 0 0 0 1 1 0  0

 

Ενώ στον ΧΥΤΑ κατέληξαν τα εξής:

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ΔΗΜΟΤΙΚΑ 30 45 62 95 145 131 111 111  190
kgr ΕAYM 3.024 8.186 9.024 22.852 77.351 107.703 119.663 137.012  125.516
% 1% 0,6% 0,7% 0,4% 0,2% 0,1% 0,1% 0,08%  0,15%

 

Κύλιση προς τα επάνω

Pin It on Pinterest