Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης | ΕΣΠΑ 2014-2020

Ecoprime Solutions, Ltd.

ευθύνη μας, το μέλλον των παιδιών μας

Στερεά και υγρά απόβλητα

Στα πλαίσια ενός πιστοποιημένου με ISO 14001:2004 Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, λαμβάνει χώρα μια ολοκληρωμένη διαχείριση τόσο των μη επικίνδυνων όσο και των «ειδικών» Στερεών αποβλήτων που παράγονται ως απόρροια της δραστηριότητας της Εταιρείας.

Στους παρακάτω πίνακες, φαίνονται οι ποσότητες των στερών αποβλήτων σε κιλά που έτυχαν ειδικής διαχείρισης και δεν κατέληξαν στον ΧΥΤΑ.

 

Προς Ανακύκλωση

 

2019

2020 2021 2022 2023
ΧΑΡΤΙ

120

122 219 150 100

ΠΛΑΣΤΙΚΟ

40 45 79 75

78

SCRAP

230 230 250 450

750

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ΧΑΡΤΙ 15 18 23 34 79.5 45.2 145.1 150 150 100 110 120 120 122
ΠΛΑΣΤΙΚΟ 0 0 0 0 10.4 22 31 26  250 45 50 55 40 45
SCRAP 0 15 30 55 180 210 120 640  180 220 235 225 230 230

 

Προς Επαναχρησιμοποίηση

2019 2020 2021 2022 2023

ΠΑΛΕΤΕΣ

7

6 9 18

12

ΚΑΝΙΣΤΡΑ

20

24 29 32

33

ΤΟΝΕΡ

15 19 18 20

22

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ΠΑΛΕΤΕΣ 4 14 15 12 17 5 13 5  6 8 4 4 7 6
ΚΑΝΙΣΤΡΑ 2 2 5 12 18 20 30 22  20 50 55 34 20 24
ΤΟΝΕΡ 0 0 0 0 3 6 8 4  9 15 18 19 15 19

 

Προς Ειδική Διαχείριση

2019 2020 2021 2022 2023
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ

0

0 0 0 0
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

0

0 0 0

0

ΜΕΛΑΝΙΑ

22

25 21 25

29

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 0 0 0 0

0

Α.Η.Η.Ε.

4 0 0 0

1

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ 5 5 5 5 12 12 12 12  8 6 0 0 0 0
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2 1 0 1 1 0 0 0  2 2 0 0 0 0
ΜΕΛΑΝΙΑ 2 4 10 18 22 14 12 8  9 11 15 17 22 25
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 0 0 0 0 2 0 0 2  8 0 0 0 0 0
Α.Η.Η.Ε. 0 0 0 0 0 1 1 0  0 0 0 0 4 0

 

Ενώ στον ΧΥΤΑ κατέληξαν τα εξής:

2019 2020 2021 2022 2023
ΔΗΜΟΤΙΚΑ

170,00

159,46 307 380.56

362.7

ΕΑΥΜ

147.965,20

150.336,470 198.774,98 203.130,284

199.381,79

ΖΥΠ

438.358,30

415.715,80 499.327,00 353.993,00

61.471,20

% 0,02 0,02 0,04 0,06

0,13

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020
ΔΗΜΟΤΙΚΑ  190 157 108 120 170 159,46
kgr ΕAYM  125.516,000 134.433,190 142.430,770 142.800,000 147.965,200 150.336,470
ΖΥΠ 13.809,790 317.409,890 422.572,300 438.358,300 415.715,800
%  0,15% 0,10% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ΔΗΜΟΤΙΚΑ 30 45 62 95 145 131 111 111
kgr ΕAYM 3.024 8.186 9.024 22.852 77.351 107.703 119.663 137.012
ΖΥΠ
% 1% 0,6% 0,7% 0,4% 0,2% 0,1% 0,1% 0,08%
Κύλιση προς τα επάνω

Pin It on Pinterest