Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης | ΕΣΠΑ 2014-2020

Ecoprime Solutions, Ltd.

ευθύνη μας, το μέλλον των παιδιών μας

Υπηρεσίες

Διαχείριση ΕΑΥΜ

Η Ecoprime Solutions Ltd είναι ο Συνεργάτης σας σε ότι αφορά τα Επικίνδυνα Απόβλητα της Υγειονομικής Μονάδας σας.

  • Σας παρέχουμε δωρεάν πιστοποιημένους περιέκτες κατάλληλου χρώματος.
  • Η συλλογή των γεμάτων περιεκτών γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό και εγκεκριμένα για τον σκοπό αυτό οχήματα.
  • Κάθε αποκομιδή ΕΑΥΜ πιστοποιείται με όλα τα εκ του Νόμου έγγραφα ορθής διαχείρισης ΕΑΥΜ από Υγειονομικές Μονάδες ( ΚΥΑ 13588/725/2006)
  • Αποστειρώνουμε τα ΕΑΑΜ στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας, ενώ μεταφέρουμε τα ΜΕΑ και ΑΕΑ στον Αποτεφρωτήρα, προς αποτέφρωση.
  • Σας παρέχουμε Στατιστικά Στοιχεία για την παραγωγή ΕΑΥΜ της Υγειονομικής Μονάδας σας.

Διαχείριση ΖΥΠ

Η Ecoprime Solutions Ltd είναι η λύση για την ορθή διαχείριση των παραγόμενων Ζωικών Υποπροϊόντων από τις δραστηριότητες της Επιχείρησης σας.

  • Σας παρέχουμε δωρεάν πιστοποιημένους περιέκτες συλλογής-αποθήκευσης.
  • Η συλλογή των γεμάτων περιεκτών γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό και εγκεκριμένα για τον σκοπό αυτό οχήματα.
  • Κάθε αποκομιδή ΖΥΠ πιστοποιείται με όλα τα εκ του Νόμου έγγραφα ορθής διαχείρισης ΖΥΠ ( Π.Δ.211/2006)
  • Αποτεφρώνουμε τα ΖΥΠ στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας.

Καύση Νεκρών Ζώων

Η Ecoprime Solutions Ltd παρέχει υπηρεσίες αποτέφρωσης νεκρών ζώων ( εκτρεφόμενα- συντροφιάς) με δυνατότητα επιλογής συλλογικής ή μεμονωμένης καύσης.

Βρισκόμαστε στη διάθεση των τοπικών αρχών για την περισυλλογή νεκρών ζώων από το οδικό δίκτυο.

Είμαστε σε θέση να σας συμβουλεύουμε για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τη διαχείριση των Επικίνδυνων και των Ειδικών Αποβλήτων μέσω του δικτύου των εξειδικευμένων συνεργατών μας.

Κύλιση προς τα επάνω

Pin It on Pinterest