Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης | ΕΣΠΑ 2014-2020

Ecoprime Solutions, Ltd.

ευθύνη μας, το μέλλον των παιδιών μας

Νέα εγκύκλιος για θέματα ΠΠΔ των Υγειονομικών Μονάδων

«Ειδικότερα και μόνον σε ότι αφορά θέματα ΠΠΔ των Υγειονομικών Μονάδων (ΥΜ) διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την σχετ. (3) ΚΥΑ οι εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης (νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια κ.α.) που έχουν αριθμό κλινών μεγαλύτερο από 50 και μικρότερο από 300 κατατάσσονται στην κατηγορία Β και υπόκεινται σε ΠΠΔ, εκτός εάν διαθέτουν εγκαταστάσεις επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων ΥΜ, οπότε κατατάσσονται σε κατηγορία Α της ομάδας 4 της σχετ. (2) ΚΥΑ και απαιτείται υποβολή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με τον σχετ. (1) Νόμο. Για τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός νοσοκομείων και κλινικών δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση (υπαγωγή σε ΠΠΔ ή έκδοση ΑΕΠΟ), καθώς δεν διαθέτουν κλίνες.»

Δείτε το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου

Νέα εγκύκλιος για θέματα ΠΠΔ των Υγειονομικών Μονάδων
Κύλιση προς τα επάνω

Pin It on Pinterest